Regenwater

WE CARE ABOUT WATER

Ons doel is het behoud van de natuurlijke waterbalans. Door verstedelijking valt veel regenwater op plaatsen waar het niet kan wegvloeien in de bodem. Regenwater kan hierdoor de natuurlijke waterkringloop niet meer volgen.

Met regenwatermanagement kopieert Riopro in vier doordachte systeemstappen de natuurlijke kringloop van het water op zodanige wijze, dat de ontstane onderbreking van de natuurlijke waterkringloop weer gesloten wordt en schade wordt voorkomen.

Hoe regenwatermanagement wordt ingezet zal in de praktijk zeer divers zijn. In ieder geval moeten de voorschriften van het Europese Water Framework Directive worden gevolgd. Er is op lokaal, landelijk en Europees niveau steeds meer aandacht voor maatregelen ter bevordering van schoon oppervlaktewater. Ook de toenemende, hevige regenval als gevolg van klimaatverandering verhoogt het risico van wateroverlast in stedelijke gebieden.

Riopro schenkt zeer veel aandacht aan innovatieve en klimaatneutrale regenwatermanagement oplossingen.

Doordat oppervlakten compleet verhard zijn kan het regenwater niet normaal wegvloeien. Dit regenwater vormt dan een risico voor het verkeer en moet daardoor gecontroleerd en verantwoord worden afgevoerd. Het water vloeit in afvoergoten en in kolken, daarna vloeit het regenwater in de Fränkische hemelwaterafvoerbuizen en zijn daarop afgestemde assortiment inspectieputten zijn zeer geschikt voor de afwatering van het gemeentelijke wegennet tot en met de autosnelwegen en parkings.

De Fränkische drainagebuissystemen zijn bedoeld voor het opvangen van percolatiewater, grondwater en afstromend regenwater afkomstig van verharde oppervlakten. Voor de controle en het onderhoud van de drainagebuizen zijn er bijhorende ontstoppings-en inspectieputten in het leverprogramma.

meer info

Bij afstroming van het hemelwater over verharde oppervlakken (straat, parkeerterrein, wadi) worden de daar aanwezige verontreinigingen meegevoerd. Voorbeelden hiervan zijn PAK’s die via het wegverkeer neerslaan op de weg, lood uit de banden van auto’s en zink afkomstig van daken en vangrails,…

Het gevolg: een matige tot slechte kwaliteit van dat afgevoerde water. Door het afkoppelen komt dit vieze water in ons oppervlaktewater en het milieu.

Voorzuiveren van afstromend hemelwater is dus een MUST. Fijn stof bindt het grootste gedeelte van de vervuiling.

meer info

In het kader van de WB21 (Waterbeheer 21e eeuw) wordt bij hemelwaterlozingen de trits “vasthouden, bergen, afvoeren” gehanteerd. Dit betekent dat het water zoveel mogelijk op het eigen terrein moet worden verwerkt. Dit kan door middel van infiltratie en/of het bergen van water. Afkoppelen van regenwater is met de de Fränkische Rigofill infiltratiesystemen economischer en efficiënter dan ooit tevoren.

Infiltratiesystemen vangen het hemelwater tijdelijk op en geven het weer vertraagd af. Het streven is om de berging of de infiltratievoorziening binnen 24 uur weer volledig beschikbaar te hebben voor het bergen van een nieuwe bui. Infiltratievoorzieningen worden o.a. toegepast bij: afkoppelen woning, infiltratiesysteem utiliteitsbouw en infiltratiesystemen in de openbare ruimte.

Wij adviseren u graag betreffende het optimale systeem voor uw project, rekening houdend met plaatselijke grondwaterstanden, grondsoort, verkeersbelasting en beschikbare ruimte. Met de modulair op te bouwen Rigofill kratten ontwerpt u een zeer degelijke infiltratievoorziening of retentiebekken.

Modulair en inpecteerbaar Met onze lichtgewicht, kunststof Rigofill kratten bouwt u eenvoudig en snel de ondergrondse waterbuffers die bij uw situatie passen. de Rigofill kratten zijn compleet inspecteer- en reinigbaar.

meer info

Voor zowel de dynamische als de statische lozingen geldt dat de piekbelasting zo minimaal mogelijk moet zijn om verstoring van het waterecosysteem tegen te gaan en om wateroverlast te voorkomen.

Bij de leegloop van bergingsvoorzieningen of regenwaterriool is de afvoer relatief laag. Een goede manier om deze afvoer te regelen is door het gebruik van een wervelventiel aan de uitstroomzijde. De door Fränkische samen met UFT ontwikkelde putten met geïntegreerd wervelventiel zijn een slim hulpmiddel om het waterniveau in beken en stromen te reguleren.

Daar waar bij bestaande verhardingen niet voldoende ruimte voor berging kan worden gecreëerd of waar infiltratie niet mogelijk is, geldt dat de landelijke afvoernorm bepaalt hoeveel water er geloosd kan en mag worden buiten het plangebied. Bij nieuwe projecten geldt altijd dat er voldoende berging (al dan niet met infiltratie) wordt gerealiseerd.

Fränkische heeft diverse putten met geïntegreerd wervelventiel; zodat wij voor iedere uitdaging de passende oplossing kunnen aanbieden.

meer info